top of page

DALAM PERUBAHAN: Membaca tanda dan mengubah fungsi: membawa seni cetak ke daerah asalnya.

Oleh Safrizal ShahirSeni seperti juga mana-mana objek atau tradisi budaya, berkembang mengikut peredaran masa. Tidak pula bermaksud seni ditentukan oleh faktor masa sebagaimana “masa” yang biasa difahami, sebaliknya masa mempunyai banyak ramuan atau kapasiti dalam memberi wajah dan makna kepada sesebuah objek atau tradisi budaya. Di dalam masa tertentu terdapat idea, emosi dan bentuk tertentu. Keadaan itu pula berkembang secara organik, walaupun ada pihak yang menyatakan faktor idea dan bentuk boleh di paksakan dalam sesebuah dimensi, tetapi kita umumnya boleh bersetujui bahawa seni yang baik dan bermakna adalah cetusan idea dan rasa dari nurani manusia yang peka dengan ruang sekeliling hidupnya tanpa syarat.Karya dalam pameran "Wabak: Go-Block, The Expanded Contemporary Printmaking, 2020

Jika kita bersetuju bahawa seni tidak boleh dibekukan dalam ruang masa tertentu dengan gaya dan bentuk tertentu untuk sentiasa diterima sebagaimana idea asalnya, maka kita semakin hampir untuk memahami sifat seni yang berubah-ubah. Apa yang dimaksudkan sebagai berubah-ubah di sini bukanlah hanya dalam aspek gaya penyampaian sesebuah bentuk seni itu, tetapi ia meliputi cara dan corak ia difahami dan diterima oleh masyarakat seluruhnya. Kesan imej yang terdapat didinding Gua Tambun di Ipoh, Perak di katakan telah berusia sekitar 3,000 tahun. Apa yang kita fahami kini dengan melihat imej-imej yang terdapat di dinding Gua Tambun adalah ikan, dugong (seperti) atau mergastua yang dilukis atau kesan tapak tangan yang dilekapkan di dinding gua tersebut. Tetapi kira-kira 3,000 tahun dahulu imej tersebut berkemungkinan bukan sebuah “lukisan” atau “cetakan” seperti apa yang kita fahami pada hari ini. Teknik penciptaan dan bahan yang digunakan bagi penciptaan imej di Gua Tambun itu mungkin dapat diketahui kini namun idea, falsafah dan fungsi imej-imej yang dicipta itu hampir pasti akan kekal sebagai satu misteri yang tidak dapat huraikan sampai bila-bila. Dari contoh imej-imej gua Tambun itu, ia mengesahkan premis awal yang dikatakan tadi bahawa seni berubah mengikut peredaran masa. Kita tidak boleh menarik ruang masa beserta dengan idea-ideanya sekali untuk mengesahkan apa yang dibuat pada hari ini adalah sama dengan apa yang dibuat pada 3,000 tahun dahulu. Kembali menggunakan contoh di kawasan gua Tambun adalah kesan-kesan contengan grafiti di sekitar dinding gua tersebut kini, yang berkemungkinan dilakukan oleh sekumpulan anak-anak muda dalam sekitar masa empat atau lima tahun lepas. Dari segi ideanya, contengan grafiti itu berkemungkinan adalah sebuah seni pada sebahagian manusia pada hari ini, namun pada sebahagian manusia yang lain ia adalah satu perbuatan laku musnah (vandalisme). Dari perspektif lain pula, walaupun pelaku grafiti itu ingin mencipta imej atau tanda visual sebagaimana yang telah dilakukan oleh manusia yang mencipta lukisan asal di gua Tambun itu, pada hakikatnya imej atau tanda visual bercorak grafiti itu amat jauh berbeza Sekurang-kurangnya perbezaan itu terletak kepada sebab dan fungsi sesebuah imej atau tanda itu dicipta.


Bagi penyelidik visual, imej atau tanda akan dikaji untuk mencari atau menghurai pelbagai sebab kepada kewujudan imej atau tanda tersebut. Tatapi hakikatnya, dengan menoleh kebelakang melalui teropong sejarah seni visual, imej atau tanda visual yang dicipta oleh manusia sepanjang sejarah peradaban adalah sebenarnya hampir serupa dari sudut gesaan penciptaan dan kesan kejadian imej itu sendiri. Tetapi paradoksnya imej atau tanda visual yang dicipta hampir serupa itu tidak hanya berakhir sebagai imej atau tanda semata-mata. Imej atau tanda visual (kesan cetak) pada asalnya juga telah dijadikan atau difahami sebagai isyarat oleh manusia. Ia “dibaca” dan ditafsirkan oleh manusia berkaitan dengan sesuatu. Dikatakan bahawa tanda atau bahan grafik pertama yang menjadi perhatian dalam sejarah ketamadunan manusia adalah kesan tapak kaki binatang buas. Tapak kaki binatang buas diatas tanah telah dijadikan pedoman bagi manusia dalam menentukan kelangsungan hidupnya. Kesan tanda grafik tapak kaki tersebut samada boleh “dibaca” sebagai sebuah ancaman atau sebagai sebuah peluang. Untuk sekian lamanya manusia telah bermain atau berurusan dengan tanda-tanda grafik ini.


Pameran "Wabak: Go-Block, The Expanded Contemporary Printmaking, 2020

Pada peringkat seterusnya manusia telah mencipta tanda-tanda yang lebih “abstrak” iaitu merujuk kepada bunyi-bunyian yang divisualkan. Bunyi-bunyian verbal itu pada asalnya adalah asas kepada sistem bahasa yang wujud bagi setiap komuniti atau bangsa. Bunyi-bunyian yang divisualkan itu kemudiannya berkembang menjadi satu sistem bahasa yang kukuh bagi sesebuah komuniti beserta dengan cara atau kaedah ekspresinya. Sistem bahasa ini kemudiannya berkembang pesat sehingga terdapat keperluan untuk merekod bentuk visual bahasa tersebut secara lebih luas dan banyak. Di sini muncullah idea oleh manusia untuk mencari atau mencipta peranti cetakan yang menjadi sarana bagi tujuan penyebaran bahan-bahan visual tersebut. Peranti cetakan bukan hanya menjadi alat penyalin atau perekod bahasa semata-mata tetapi ia telah menjadi alat penyebaran visual secara lebih meluas. Peranti cetakan telah menjadi teknologi yang memperkukuhkan fungsi dan sistem bahasa pada zaman awalnya. Di sini kita bukan bercakap mengenai teknologi mesin cetakan Offset yang zahir pada abad ke 19 sewaktu revolusi industri itu, tetapi kita bercakap mengenai teknologi cetakan kayu yang dikatakan telah wujud di negara China sejak kira-kira 200 tahun sebelum masihi. Buku-buku yang berkaitan dengan bahasa dan agama tertentu yang pada asalnya telah dihasilkan melalui tulisan tangan telah cuba disalin secara besar-besaran dengan menggunakan teknologi cetakan kayu. Usaha ini telah memberi kesan besar kepada aspek pendidikan khususnya yang berkaitan dengan penyebaran bahasa dan agama tertentu. Maka dalam hal ini imej dan tanda visual telah diberi maknanya dalam konteks-konteks tertentu. Kembali mengambil contoh imej dan tanda dari Gua Tambun di Ipoh, Perak. Imej yang terdapat di gua tersebut telah dihasilkan sejak beribu tahun dahulu dan ia pula telah dicipta dalam “bacaan” tertentu. Ia mungkin berbentuk sebuah ekspresi atau sebuah pemujaan dan mungkin juga satu proses komunikasi. Tetapi dari apa yang telah kita dapat soroti sebelum ini, imej atau tanda visual bukanlah sepenuhnya menzahirkan apa yang terzahir secara tidak sengaja atau dizahirkan dengan sengaja oleh pemerhatinya. Manusia sering ingin membaca atau menafsirkan imej atau tanda visual sebagai “sesuatu” yang lain dan bukan sepenuhnya berkaitan imej atau tanda visual yang “asal”. Bacaan manusia terhadap sesebuah imej atau tanda visual itu pula adalah rencam, ditambah lagi jika ia ditafsirkan dalam jarak masa yang amat jauh berbeza. Adakalanya bacaan dan tafsiran yang dilontarkan adalah amat jauh tersasar dari apa yang dicipta dan difahami oleh penciptanya. Soalnya adakah seni perlu ditafsirkan dengan benar dan betul sebagaimana “maksud asal” atau sekurang-kurangnya sama seperti yang mahu diketengahkan oleh penciptanya.


Sama seperti apa yang dikatakan sebelum ini iaitu perubahan, cara bagaimana manusia “membaca” seni adalah rencam. Imej atau tanda visual sebenarnya tidak dapat dipasung dalam satu tafsiran atau makna. Kepelbagaian dalam membaca imej dan tanda visual telah sebenarnya membuatkan objek seni senantiasa segar dengan kefahaman dan makna baru. Maka karya-karya yang terpamer dalam pameran Go Blok: Wabak ini sebenarnya telah menjelma dan boleh “dibaca” dalam kerangka imej sebagai tanda yang begitu subjektif. Tanda pula boleh dibaca atau ditafsirkan sebagai apa-apa yang releven untuk anda berdasarkan ruang idea dan pengalaman anda sebagai pemerhati. Namun ketidakupayaan untuk memahami subjek atau proses asal kepada kejadian imej atau tanda itu berkemungkinan boleh mengherotkan bacaan atau tafsiran anda. Sama seperti kes manusia berhadapan dengan kesan tapak kaki binatang buas, jika manusia gagal memahami bahawa kesan atau imej tersebut dihasilkan oleh binatang buas dengan mengatakan bahawa kesan atau imej tersebut terhasil dari kesan alam semulajadi maka kesilapan pemahaman tersebut bukan hanya boleh disifatkan sebagai satu kejahilan tetapi ia berpotensi besar membawa malapetaka yang lain pula.


Karya dalam pameran "Wabak: Go-Block, The Expanded Contemporary Printmaking, 2020

Tidak seperti imej atau tanda visual yang dihasilkan oleh jurucetak sejak lebih 500 tahun dahulu, imej atau tanda visual yang dihasilkan oleh seniman-seniman cetak moden. Secara lahiriah usaha itu mungkin berjaya, tetapi apa yang tidak kurang hebatnya adalah bagaimana sejarah telah memutarkan dirinya kembali dalam memberi keinsafan bahawa apa yang diusahakan ini adalah satu menifestasi kesedaran kepada sifat asal usul seni cetak yang bermula atau dicetuskan dari bahan, proses atau objek yang bukan berkaitan seni cetak. Perubahan adalah lahiriah dan ia membawa kepada dimensi baharu yang sebenarnya membentuk set kefahaman baru, namun perubahan secara implisit sebenarnya membawa makna dan erti kembali kepada asal demi kelangsungan yang mampan secara lahiriah.Safrizal Shahir


* Penulisan ini dipetik daripada Katalog pameran "Wabak: Go-Block, The Expanded Contemporary Printmaking, 10 – 28 November 2020 @ G13 Gallery, Kelana Jaya


_________________________________________________________UNDERGOING CHANGE

Reading Signs and Altering Functions: Returning Printmaking to its Origins


By Safrizal Shahir


Art, just like any other object or cultural tradition, evolves with the passage of time. This does not mean that art is defined by time as in the traditional sense of time. Instead, time in this context is conceived as having different dimensions and capacity to give form and meaning to an object or cultural tradition. At any period in time, there will be ideas, emotions and definite forms. These will evolve in an organic manner, though there will be people who think that ideas and forms can be frozen within a time dimension. But generally we can agree that good meaningful art is a spontaneous outpouring of ideas and feelings from a boundless human conscience that is sensitive to the environment of life.


If we agree that the style and form of art in its original form cannot be frozen in a time frame, then we are nearer to understanding the evolving nature of art. By evolving, we mean that appreciation of an art form is not confined to its presentation style but extends to how society generally understands and re￾ceives it. Images found in the Tambun Caves in Ipoh, Perak are believed to be 3000 years old.1 We take the images found in the walls of these caves to be draw￾ings of fish, the dugong and wild animals along with their palm prints. But 3000 years ago, these images may not have been regarded as drawings or prints as we know it today. The technique and materials used in the creation of these images in Tambun Caves may be known but the idea, philosophy and function of its creation may remain a mystery forever.


Using the images in the Tambun Caves as an example, we can confirm our earlier premise that art evolves with the passage of time. We are unable to extract that prehistoric window of time along with its ideas to confidently say that what is being done today is similar to what was done 3000 years ago. Today, at the Tambun Caves, we see the presence of graffiti on the cave walls , possibly the work of some youths, several years ago. In terms of the idea of graffiti itself, while it is regarded as an art form by some, others may regard graffiti as an act of vandalism. Viewed from another perspective, although the graffiti artists may have wanted to create an image or a visual (as in the case of the original drawings by prehistoric men) yet by essence, these graffiti images and the prehistoric visuals may differ greatly. This difference may lie in the raison d’etre and function of those images and visual signs created by prehistoric man.


For researchers of visuals, an image or a sign will be studied so as to offer all the possible reasons for its creation or existence. But if we were to retrace historical records, we will find that visual art or visual signs that mankind created throughout civilization were similar in two aspects—all arose from an urge to create and all such creations were bestowed with an effect. Paradoxically, all these creations, though identical, did not remain just as images and visuals. They came to be viewed as signals or warnings and began to be read and interpreted in relation to another phenomenon or some foreboding. One of the earliest signs or drawings that caught the attention of civilization was the footprints of wild animals. Their footprints on land came to be regarded as a guide to their continued existence. The graphic impression of their footprint was read as either a danger sign or an opportunity. For a very long time, man it seemed continued to be preoccupied with these graphic symbols.


In the next stage, man began to create more abstract symbols by visualizing sounds. These verbal sounds formed the basis of the language of that community or racial group. The visualization of these verbal sounds later developed and took form as a language system together with a mode of expression for a community. The rapid development of language saw the need for widespread recording of the visual form of the language and in great numbers. It was at this time that man felt the need to search or create a printing device as a means to disseminate visual materials. This printing device not only functioned to duplicate material and record language but soon emerged as a tool for wider dissemination of visuals. The printing device was the technology that served to consolidate the function and system of a language in the early years. At this juncture, we are not talking about offset printing technology which was invented in the 19th century during the Industrial revolution. We are referring to wooden block printing technology that was said to be in use in China 200 years BC .Books on language and certain religions which had initially being handwritten were duplicated in large numbers through this block printing technology. These efforts had a profound effect on education particularly in relation to the spread of language and religion. Thus, it can be seen that visuals and images were ascribed meanings within definite contexts.


Let us return to the example of the images and visuals in Tambun Caves, Ipoh, Perak. The creator created these images thousands of years ago in a ‘certain frame of mind’. Perhaps it was a form of expression or a ritual or even possibly a means of communication. Based on what we have highlighted previously, these images and visuals may not entirely express, intentionally or unintentionally, what the observer reads into it. Very often we desire to read and interpret images and visuals as unique, a feature not necessarily aligned to the originals. Our reading of these images is very often obscure, what more if it is read thousands of years later. It could be that the understanding and interpretation that we project could be far from the trajectory of the creation or the meaning ascribed to it by its creator. The question remains: is it possible to interpret art faithfully to reflect the original meaning or at the least, the meaning intended by the creator?


As previously stated, how we read and interpret art is obscure. In actual fact, art cannot be confined to one interpretation or meaning and because we have ascribed different interpretations and meanings over the ages, art has remained vibrant. The art works exhibited in the Go Blok: Wabak exhibition are creations that are to be ‘read’ within the framework that images are subjective signs. The signs may be interpreted based on the relevance of one’s ideas and experience as an observer. However, if siuch an observer does not have the knowledge to understand the subject or the origins of the image or sign, then her reading or interpretation is likely to be distorted. That goes for early man too when confronted with the footprint of wild animals. If they had not understood the footprint as that of wild animals and instead had taken it to mean a symbol from the natural environment, that would not only reflect ignorance but also potentially lead them to a more calamitous outcome.


Quite unlike the images and visual signs produced by printers 500 years ago, the exhibits created by artists for this exhibition seek to communicate with observers and ‘readers’ of art in a different mode and level. What this means is that the traditional understanding of the printing function has changed. All printing techniques and processes invented by man were generally for the purpose of visual communication in an effort to disseminate information for education and knowledge. But this era has seen a change in the function of art and printmaking. For instance, it is possible that it is no longer relevant as a tool of communication for the illiterate or that it may have returned to its original function, that of just being decorative. This can be seen, for example, in the case of etching. Historically, etching gained prominence when Daniel Hopfer (1470-1536), a sculptor who etched designs for shields carried by men at war, attempted to print his designs on paper. This and other examples in the history of printing techniques reinforce the idea that printmaking had its origins in a material, process or object which intentionally or unintentionally emerged as the plate or matrix for printing.


Looking at the works by the artists in this exhibition from one viewpoint or understanding, what draws our attention is the novelty in the context of contemporary printmaking. This view is framed within the historical context of modern printmaking. Ironically, what is created or done, in fact exposes the genealogy or the origins of printmaking which is deemed to be not an object or material for printmaking. From one standpoint, efforts towards advanced, experimental or explorative printmaking can be seen as an attempt to break out from the rigidity of modern printmaking. Or it may have been created with the aim of offering a different aesthetic form, distinct from that usually anticipated from printmaking. There are even exhibits in this exhibition that do not qualify to be termed printmaking creations going by the standards and benchmarks of modern printmaking. Superficially, it could be a success but what is astounding is that history has somewhat turned upon itself to make us aware that all these efforts are a manifestation of a realization that printmaking originated from a material, process or object, not related to printmaking! This change manifests itself visibly taking us to a new dimension in comprehension that give rise to new set of understandings; yet the real implicit change has brought meaning and understanding back to their origins for a visible sustainable continuity.


Translated by:

Dhojee & Sumangala Pillai


* Essay taken from exhibition catalog- "Wabak: Go-Block, The Expanded Contemporary Printmaking, 10 – 28 November 2020 @ G13 Gallery, Kelana Jaya

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page